Niezwykła moc QlikView kryje się w uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii aso­cja­cyj­nych baz danych prze­cho­wu­ją­cych szcze­gó­łowe dane, które są pobierane z systemów źródłowych, a następnie prze­twa­rzane w pamięci ope­ra­cyj­nej serwera (in-memory). Dzięki założeniu, że wszystkie obli­cze­nia odbywają się w czasie rze­czy­wi­stym, analizy i rapor­to­wa­nie można prowadzić wyjątkowo szybko, ela­stycz­nie, bez ogra­ni­czeń na liczbę wymiarów. Korzystając z szerokiej gamy inte­rak­tyw­nych (gra­ficz­nych) wskaź­ni­ków można nawet ad-hoc łatwo i szybko defi­nio­wać nowe miary biznesowe. Użytkownicy mogą zobaczyć i zrozumieć wydajność procesów poprzez inte­rak­tywną eks­plo­ra­cję danych - bez żadnych limitów. Często wystarczy zwyczajny laptop. Nawet jeśli liczba danych źródłowych mierzona jest w milionach, wystarczy typowy sprzęt serwerowy w archi­tek­tu­rze 64-bitowej.

Jak działa QlikView?

QlikView dostarcza szybkie i skuteczne narzędzia do wyko­ny­wa­nia wizu­ali­za­cji analiz biz­ne­so­wych - bez ogra­ni­czeń, kosztów i zło­żo­no­ści tra­dy­cyj­nych rozwiązań BI. Zdarzają się przypadki kiedy QlikView może być wdrożony w ciągu kilku dni a użyt­kow­nicy końcowi prze­szko­leni w ciągu zaledwie minut. Zazwyczaj stwo­rze­nie kom­plet­nych aplikacji ana­li­tycz­nych jest kwestią tygodni. QlikView został zapro­jek­to­wany z myślą o użyt­kow­ni­kach biznesowych.

Co?

Twórcy koncepcji QlikView kierowali się prostą prze­słanką - kon­struk­cja analiz powinna naśla­do­wać ludzki sposób myślenia. Nazywamy to Asocjacyjną Logiką QlikView.
„Technologia in-memory zapowiada przełom w roz­wią­za­niach Business Intelligence. Według Gartnera, do 2012 roku 70% naj­więk­szych firm na świecie będzie wyko­rzy­sty­wać BI prze­twa­rza­ją­cych dane w pamięci ope­ra­cyj­nej. Przede wszystkim jednak nowa, tańsza tech­no­lo­gia powinna spo­pu­la­ry­zo­wać roz­wią­za­nia BI w sektorze małych i średnich firm.”
QlikView definiuje nową jakość w analizie danych

Nowatorska technologia in-memory w QlikView skutkuje zna­czą­cymi korzy­ściami dla naszych klientów.

    Łatwość używania… Użytkownicy nie potrze­bują szkoleń i treningów.
    Moc… Prawie natych­mia­stowe odpo­wie­dzi na zapytania do miliardów rekordów.
    Elastyczność… Pozwala na wyko­rzy­sta­nie nie­ogra­ni­czo­nej liczby wymiarów i miar, które można natych­miast modyfikować.
    Integralność… Dashboardy, analizy i raport w jednym roz­wią­za­niu i oparte na jednej, spójnej architekturze.
    Niski Koszt… Relatywnie mniej kosztowna, krótsza imple­men­ta­cja skutkuje szybkim zwrotem inwestycji.
    Bez ryzyka… W pełni funk­cjo­nalne, darmowe wersje demo.

Specyfikacja tech­niczna QlikView

Specyfikacja tech­niczna QlikView - wymagania sprzętowe i systemowe
Logika aso­cja­cyjna lepiej odzwier­cie­dla pracę umysłu człowieka - ludzie myślą w sposób nie linearny ale poprzez budowanie asocjacji.
Jak?

Aby spełnić założenia analizy aso­cja­cyj­nej, QlikView ładuje wszystkie dane do pamięci i dokonuje kal­ku­la­cji metryk w czasie rze­czy­wi­stym w momencie klikania przez użyt­kow­nika. Nazywamy to In-Memory Analysis. Analizy aso­cja­cyjne wymagają intu­icyj­nego, wizualnie inte­rak­tyw­nego inter­fejsu, szybkości i ela­stycz­no­ści, wszystko to zapewnia tech­no­lo­gia ope­ro­wa­nia na danych w pamięci.
Moc uprosz­czeń

Działamy po właściwej stronie prawa - Prawa Moore’a. Z każdą nową generacją pro­ce­so­rów QlikView może ana­li­zo­wać więcej i więcej danych. Dziś, przy szerokiej dostęp­no­ści 64-bitowej, wie­lor­dze­nio­wej tech­no­lo­gii pro­ce­so­ro­wej wyko­rzy­sty­wa­nej nawet w stacjach roboczych i kom­pu­te­rach osobistych QlikView oddaje w Państwa ręce prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści analizy danych z nie­spo­ty­kaną do tej pory szyb­ko­ścią i szczegółowością.

Pobierz jed­no­sta­no­wi­skową w pełni funk­cjo­nalną wersję QlikView.
Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl
Czym jest QlikView?Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami