Firma QlikTech będąca liderem w produkcji rozwiązań Business Intelligence (QlikView)
poin­for­mo­wała, że platforma QlikView Business Discovery została nagro­dzona North
American Technology Innovation Award in Health Data Analytics Technology, 2011. Wybór
opierał się na kilku kry­te­riach, takich jak inno­wa­cyjny element produktu, wartość dodana,
cechy i korzyści, a także zwięk­szona stopy wzrostu z inwe­sty­cji (ROI).

Wyróżnienie to zostało oparte na wynikach wydaj­no­ści ogło­szo­nych przez sierp­niowy raport (BI)
KLAS, gdzie QlikView uzyskał wydajność na poziomie 91% w zakresie wyko­rzy­sta­nia przez
firmy skon­cen­tro­wane na opiece medycznej.

QlikView umożliwił firmom opieki medycznej szybkie ana­li­zo­wa­nie dużych baz danych w czasie
rze­czy­wi­stym, co stanowi ważny krok w zarzą­dza­niu kosztami, dopa­so­wa­niu do stale zmie­nia­ją­
cych się wymogów regu­la­cyj­nych oraz poprawy satys­fak­cji pacjentów. Dzięki potędze analizy
QlikView, setki dostawców usług medycz­nych, takich jak Centerstone Research Institute (CRI),
Szpital dla dzieci z Atlanty (Choa), czy Centrum Kardiologii Serca Sibley i Theda Care posiadają
teraz zin­te­gro­wany widok infor­ma­cji co uspraw­niło świad­cze­nie przez nich usług zdrowotnych.

QlikView przynosi nie­spo­ty­kaną prostotę, ela­stycz­ność i łatwość w dostępie do danych, a także
szybkość doko­ny­wa­nia analiz i czy­tel­ność wizu­ali­za­cji procesów, co znacznie usprawnia prace.

Frost & Sullivan Best Practices Awards przyznaje nagrody przed­się­bior­stwom wpro­wa­dza­ją­cym innowacje tech­niczne na rynki regio­nalne i globalne. Analitycy badali firmy poprzez szcze­gó­łowe wywiady, analizy i badania wtórne aby wyłonić przed­sta­wi­cieli naj­lep­szych rozwiązań.

Na podstawie: Sierpień 2011 “Business Intelligence: Making centów z osiągami” © 2011 KLAS Enterprises, LLC.

Wszelkie prawa zastrze­żone. www.KLASresearch.com.


Platforma analityczna QlikView otrzymała nagrodę North American Technology Innovation Award

Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami