Niewiarygodnie ela­styczny model danych

W odróż­nie­niu od tech­no­lo­gii OLAP, analizy w QlikView nie są ogra­ni­czone żadną liczbą wymiarów. Dowolna wartość danego wymiaru lub
miary może być punktem startowym analizy. Zmiany wymiarów lub dodanie nowej miary mogą być często wyko­ny­wane w kilka minut. Analitycy
mogą budować miary, wykresy, porów­na­nia i trendy w taki sposób, który odpowiada ich biz­ne­so­wym potrzebom. Bogata biblio­teka funkcji
QlikView pomaga pro­jek­tan­towi w tworzeniu zarówno naj­prost­szych obliczeń, poprzez sta­ty­styczne i finansowe trendy, aż po analizy
porównawcze.

Funkcja Set Analysis budowana w QlikView zapewnia możliwość ela­stycz­nego i dyna­micz­nego defi­nio­wa­nia analiz porów­naw­czych bez
koniecz­no­ści podążania ściśle zde­fi­nio­waną ścieżką. Końcowi użyt­kow­nicy mogą korzystać także z innych moż­li­wo­ści. Dzięki temu, że dane
nie są wstępnie agre­go­wane, analizy mogą być pro­wa­dzone od ogólnego do naj­bar­dziej szcze­gó­ło­wego poziomu. Korzystając z funk­cjo­nal­no­
ści Collaboration użyt­kow­nicy końcowi, nawet pracując przez prze­glą­darkę WWW mogą samo­dziel­nie dodawać własne widoki i brakujące
miary biznesowe bez udziału spe­cja­li­stów IT.

Interaktywne analizy

Ilość danych, jakimi muszą zarządzać firmy gwał­tow­nie rośnie. Jednocześnie coraz większa kon­ku­ren­cja wymaga rady­kal­nego skrócenia
czasu prze­kształ­ca­nia infor­ma­cji w wiedzę. QlikView umożliwia i jedno i drugie. Integrując i ana­li­zu­jąc w szybkim czasie dane, które są pozy­
ski­wane z zewnętrz­nych systemów, QlikView pozwala na bieżąco śledzić zmie­nia­jące się trendy. W momencie, gdy dane z systemów
źródłowych są wpro­wa­dzone do QlikView użyt­kow­nicy natych­miast otrzymują najnowsze wyniki, które mogą być pre­zen­to­wane na wszyst­kich
możliwych poziomach wizu­ali­za­cji, uwzględ­nia­ją­cych np. miary, wykresy, czy alerty.

Rozwiązanie cha­rak­te­ry­zuje wysoka Skalowalność

Wprowadzenie na rynek sprzętu kom­pu­te­ro­wego pra­cu­ją­cego w archi­tek­tu­rze 64-bitowej i wyko­rzy­stu­ją­cego tech­no­lo­gię wie­lor­dze­nio­wych
pro­ce­so­rów (w połą­cze­niu ze spa­da­ją­cymi cenami pamięci RAM) dyna­mi­zuje wzrost popytu na tech­no­lo­gię in-memory. Ale o popu­lar­no­ści
QlikView decyduje także wysoka ska­lo­wal­ność i wydajność roz­wią­za­nia, które dzięki temu może spełnić wymagania naj­więk­szych orga­ni­za­cji.
Obecnie QlikView jest w stanie obsłużyć w jednej firmie tysiące użyt­kow­ni­ków i miliardy rekordów danych (nawet do poziomu poje­dyn­czej
trans­ak­cji), zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie natych­mia­stową odpowiedź na zapytania na rozsądnym kosztowo sprzęcie kom­pu­te­ro­wym. Prostota i
wydajność QlikView sprawiają, iż roz­wią­za­nie jest chętnie stosowane przy wspo­ma­ga­niu zarzą­dza­nia sprzedażą, mar­ke­tin­giem, łańcuchem
dostaw, finansami czy zasobami ludzkimi.

Niezwykła intu­icyj­ność

Interfejs QlikView jest niezwykle intu­icyjny, dzięki czemu nieraz wystarczy kil­ka­na­ście minut, by kluczowy i końcowy użyt­kow­nik opanował
pracę w nowym roz­wią­za­niu. W QlikView równie szybko mogą być doko­ny­wane wszelkie aktu­ali­za­cje. Nie potrzeba do tego pomocy zewnętrz­
nych kon­sul­tan­tów. W ciągu kil­ku­na­stu minut można zmienić aplikację i tym samym dosto­so­wać roz­wią­za­nie do nowych uwa­run­ko­wań biz­ne­
so­wych. W QlikView to naprawdę proste.

Gigantyczna wydajność

Tech­no­lo­gia in-memory wykorzystana w QlikView umożliwia analizy danych na poziomie zarówno zagre­go­wa­nym jak i szcze­gó­ło­wym, bez
koniecz­no­ści budowania kosz­tow­nych „kostek” OLAP. Asocjacje pomiędzy danymi są auto­ma­tycz­nie mapowane w QlikView i natych­miast
odpo­wia­dają na selekcje doko­ny­wane przez samych użyt­kow­ni­ków. Obliczenia nawet gigan­tycz­nych wolumenów danych mogą trwać sekundy
- nie­za­leż­nie od tego, czy obszar ana­li­zo­wany jest przez wielu użytkowników.


rekordy danych
pilot i implementacja
Korzyści biznesowe z wdrożenia systemu Buisness Intelligence - QlikView
Nowa era w Business Intelligence

Wymagania wobec Business Intelligence zmieniły się na zawsze. Drogie, mało przyjazne dla użyt­kow­ni­ków, często ogra­ni­czone liczbą
wymiarów tra­dy­cyjne platformy ana­li­tyczne ustępują miejsca inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii in-memory. Na niej oparty jest QlikView - naj­bar­dziej
wydajna i naj­bar­dziej przyjazna platforma spośród wszyst­kich rozwiązań Business Intelligence na świecie. Od 2005 r. QlikView generuje jed­no­
cze­śnie najwyższą dynamikę popytu. Dzieje się tak z kilku powodów. QlikView wdrażany jest średnio w ciągu kilku tygodni, pozwala dyna­micz­
nie operować na wielkich zbiorach danych, udzie­la­jąc odpo­wie­dzi z gigan­tyczną pręd­ko­ścią, a dzięki nie­zwy­kłej intu­icyj­no­ści jest chętnie wyko­
rzy­sty­wany nie tylko przez typowych użyt­kow­ni­ków, sku­pio­nych na wyko­ny­wa­niu codzien­nych obowiązków.

Szybki we wdrożeniu, łatwy do nauki, prosty w użyciu.

QlikView nie wymaga dłu­go­trwa­łych szkoleń dla użyt­kow­ni­ków końcowych. Użytkownicy są w stanie rozpocząć pracę z systemem w ciągu kilku
minut i wkrótce nie mogą sobie wyobrazić swojej pracy bez wyko­rzy­sta­nia QlikView.
34%   Zwiększenie wydajności pracy
20%   Zmniejszenie kosztów operacyjnych
186%  Zwrot z inwestycji
16%   Zwiększenie przychodów
23%   Zwiększenie płynności finansowej
96% Zadowolonych klientów*
* Według raportu

Wypróbuj demo

Wypróbuj demo

Pobierz za darmo
Efektywna analiza to oszczędność i zysk - Informacje na temat zastosowania QlikView.
Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl
Dużo niższe koszty

Tysiące przed­się­biorstw na całym świecie wdrożyło aplikację QlikView w ciągu zaledwie kilku dni. System umożliwia przy­go­to­wa­nie w pełni funk­
cjo­nal­nego prototypu w ciągu kilku godzin. QlikView pozwala na obsługę nie­ogra­ni­czo­nej liczby wymiarów i miar, które można dodać w ciągu
kilku minut. Wdrożenia są szybki i skutkują bły­ska­wicz­nym zwrotem z inwestycji.

QlikView zmienił zasady gry na rynku analiz biz­ne­so­wych, a oto one:

Krótki okres wdrożenia
    Przeważnie średni czas wdrożenia nie prze­kra­cza kilku tygodni.

Bez ryzyka
    W pełni funk­cjo­nalna darmowa wersja próbna oraz 3-dniowe projekty pilotowe bez koniecz­no­ści wcze­śniej­szego zakupu licencji.

Łatwość obsługi
    Przeszkolenie użyt­kow­ni­ków końcowych już od ok. 15 min.

Elastyczność
    Nieograniczona liczba wymiarów i miar, możliwych do zmiany w ciągu kilku minut.
    Możliwość natych­mia­sto­wego przejścia do poziomu poje­dyn­czej transakcji.

Integracja
    W pełni zin­te­gro­wany system analizy danych - skom­pli­ko­wane analizy i proste raporty dostępne w jed­no­rod­nym systemie.

Moc
    Prawie natych­mia­stowe odpo­wie­dzi, nawet podczas analizy danych, których liczba szcze­gó­ło­wych rekordów mierzona jest w setkach
milionów.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami