QlikTech, lider rozwiązań Business Discovery (Business Intelligence - BI), poin­for­mo­
wał, że dołączył do programu part­ner­skiego Google Cloud Platform jako partner tech­no­
lo­giczny. QlikTech umożliwia klientom i partnerom tworzenie rozwiązań Business
Discovery wyko­rzy­stu­jąc moc obli­cze­niową i ska­lo­wal­ność Google’s Cloud Platform.

“Program Partnerski Google Cloud Platform daje nam możliwość dostar­cza­nia naszym
klientom i partnerom nowych, potężnych rozwiązań, które są zin­te­gro­wane z mocą
Google Cloud Platform “, powie­dział Peter McQuade, wice­pre­zes ds. współ­pracy z
part­ne­rami sprze­da­żo­wymi QlikTech. “Jesteśmy zaan­ga­żo­wani we współ­pracę z
najlepszą w swojej branży firmą w celu dalszego reali­zo­wa­nia naszej obietnicy ofe­ro­
wa­nia kom­plek­so­wych rozwiązań platformy BI dla praw­dzi­wego Business Discovery”.

Program Google’s Cloud Platform zachęca klientów do korzy­sta­nia z:

QlikTech, producent QlikView, dołączył do Programu Partnerskiego Google Cloud Platform
Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl
Aplikacji dzia­ła­ją­cych w “chmurze”, aplikacji mobilnych, spo­łecz­no­ścio­wych i biz­ne­so­wych oraz witryn inter­ne­to­wych korzy­sta­ją­cych z Google
App Engine i Google Cloud SQL.

Przechowywania danych w chmurze, aplikacji tworzenia kopii zapa­so­wych i odzy­ski­wa­nia danych, aktywnej archi­wi­za­cji, globalnej wymiany i
współ­dzie­le­nia plików, roz­wią­za­nia SAN / NAS, przy wyko­rzy­sta­niu  Google Storage Cloud.

Szeroko ska­lo­wal­nych rozwiązań prze­twa­rza­nia danych, takich jak prze­twa­rza­nie wsadowe, obróbka danych, z użyciem wysoko wydajnego
Google Compute Engine.

Rozwiązań dla dużych baz danych, takich jak inte­rak­tywne narzędzia, wykry­wa­cze trendów i dash­bor­dów BI, uży­wa­ją­cych Google BigQuery i
Google Prediction API.

Dzięki ostatniej premierze Google BigQuery, pro­gra­mi­ści i użyt­kow­nicy biznesowi mogą szybko i łatwo uzyskać wgląd w duże ilości danych bez
jakich­kol­wiek inwe­sty­cji w sprzęt czy opro­gra­mo­wa­nie. We współ­pracy z Google, QlikTech stworzył dashboard, który wizu­ali­zuje miliony
rekordów danych doty­czą­cych urodzeń.

Aplikacja umożliwia inte­gra­cję z BigQuery poprzez możliwość wyko­rzy­sta­nia roz­sze­rzeń i własnych konek­to­rów. Z własnym konek­to­rem, użyt­
kow­nik może załadować dane z BigQuery do pamięci
i eks­plo­ro­wać infor­ma­cje w dowolnym kierunku, a nie tylko podążać zde­fi­nio­waną ścieżką pytań. Obiekt roz­sze­rzeń QlikView pozwala na bez­po­
śred­nie połą­cze­nie z Dashboard’ów QlikView z Google Big Query, co umożliwia użyt­kow­ni­kom zadawanie pytania ad-hoc na dużych zbiorach
danych
i otrzy­my­wa­nia odpo­wie­dzi w sekundach, bez pisania ani jednej linijki kodu SQL.

Aby zapewnić więcej infor­ma­cji Program Partnerski Google Cloud Platform zrzesza partnerów tech­no­lo­gicz­nych, takich jak: nie­za­leż­nych
dostawców opro­gra­mo­wa­nia (ISVs) oraz dostawców SaaS, narzędzi zarzą­dza­ją­cych i roz­wo­jo­wych, dostawców rozwiązań ana­li­tycz­nych,
narzędzi business intel­li­gence, sprze­daw­ców rozwiązań ETL, a także spe­cja­li­stów od prze­cho­wy­wa­nia danych. Partnerzy ci oferują uzu­peł­nia­
jące się tech­no­lo­gie, które już zostały zin­te­gro­wane, aby dostar­czać klientom, nowe, potężne roz­wią­za­nia w zakresie Google Cloud Platform
Partner.

Więcej infor­ma­cji na temat QlikTech i jego partnerów tech­no­lo­gicz­nych na stronie.


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami