Zakres obszarów zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii QlikView jest bardzo szeroki (dowolny) m.in.:

    Sprzedaż - (Kontroling sprzedaży)
    Finanse - (Kontroling finansowy, Analiza roz­ra­chun­ków, Kontroling kosztów, Analiza reali­za­cji planu budżetowego)
    Produkcja - (Analiza kosztów gniazda pro­duk­cyj­nego, Analiza kosztów remontów parku maszynowego)
    Marketing - (Analiza wpływu promocji na sprzedaż, Analiza wyników kampanii marketingowych)
    Logistyka - (Analiza stanów maga­zy­no­wych, Analiza czasu i kosztów reali­za­cji dostaw)
    Zasoby ludzkie
    Integracja danych
    I wiele innych…

Aplikacja analityczna - Controlling sprzedaży

Controling sprzedaży to aplikacja wyko­rzy­sty­wana do ana­li­zo­wa­nia, kon­tro­lo­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia procesów sprzedaży. Aplikacja, zapro­jek­to­wana na inno­wa­cyj­nej plat­for­mie QlikView.

Zmieniające się cykle życia produktów, nowe trendy i coraz większe ocze­ki­wa­nia klientów powodują, iż zarzą­dza­nie sprzedażą staje się niezwykle trudną sztuką. Zwłaszcza dziś, gdy dynamika popytu ze strony rynku utrzymuje się na niższym poziomie niż w latach hossy. Aplikacja Controlling sprzedaży została zapro­jek­to­wana z myślą o firmach, które chcą się rozwijać szybciej nie­za­leż­nie od zewnętrz­nych uwarunkowań.
Dysponując tego typu wiedzą mene­dże­ro­wie mogą moni­to­ro­wać i kon­tro­lo­wać działania firmy w czasie rze­czy­wi­stym, porów­ny­wać tak ogólne, jak i szcze­gó­łowe wyniki finansowe z dowolnie wybranym okresem, np. mie­sią­cami, kwar­ta­łami czy latami. Błyskawiczny dostęp do wiedzy umożliwia jed­no­cze­śnie natych­mia­stową reakcję w razie naj­mniej­szych odchyleń.
Controlling sprzedaży dedy­ku­jemy także pra­cow­ni­kom, którzy wykonują działania ope­ra­cyjne, np. przed­sta­wi­cie­lom handlowym. Aplikacja jest bowiem nie tylko bardzo prosta w obsłudze (na opa­no­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści potrzeba kil­ku­na­stu minut), ale też generuje nie­po­rów­ny­wal­nie mniejsze koszty niż alter­na­tywne rozwiązania.

Aplikacja analityczna Controlling sprzedaży może być wdrożona w ciągu kilku dni i rozwijany bez wsparcia zewnętrz­nych kon­sul­tan­tów, stawia ponadto nie­wiel­kie wymagania sprzętowe, dzięki czemu inwe­sty­cja może się zwrócić w bardzo krótkim czasie.


Aplikacja analityczna Controlling sprzedaży jest równie pomocna w trakcie śledzenia reali­za­cji zało­żo­nych planów i budżetów. Wyniki analiz informują w czytelny (graficzny) sposób o stanie reali­za­cji na dowolny moment roku. Tego typu wiedza jest bezcenna dla członków zarządu, kie­row­ni­ków sprzedaży i mene­dże­rów średniego szczebla.

Controlling sprzedaży w oparciu o dane zaim­por­to­wane z cen­tral­nej bazy dowolnego systemu ERP prze­kształca infor­ma­cje w bezcenną wiedzę. Dzięki inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii aso­cja­cyj­nych baz danych (in-memory) aplikacja oblicza w ułamkach sekund nawet gigan­tyczne wolumeny danych.

Wyniki pre­zen­to­wane są w bardzo czytelnym układzie w dowolnie okre­ślo­nych wymiarach, np. cało­ścio­wym, czasowym, pro­duk­to­wym, geo­gra­ficz­nym, z per­spek­tywy odbiorców, przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych, kanałów dys­try­bu­cji czy wielkości trans­ak­cji. Liczba kryteriów, pod kątem których można dokonywać analizy jest nieograniczona
Aplikacja analityczna Controlling sprzedaży pozwala mene­dże­ro­m prze­wi­dzieć lub dostrzec kształ­tu­jące się trendy. Wiedzą, które produkty i którzy klienci w jakim okresie są kluczowi, jak zmieniają się pre­fe­ren­cje klientów w poszcze­gól­nych okresach, którzy klienci wreszcie dysponują naj­więk­szym poten­cja­łem nabywczym.

Analiza umożliwia ponadto śledzenie danych ilo­ścio­wych i war­to­ścio­wych na tematy trans­ak­cji sprzedaży, pre­zen­tuje kluczowe wskaźniki KPI. W każdej chwili mene­dże­ro­wie mogą dowie­dzieć się, jaką marżę firma uzyskuje na poszcze­gól­nych pro­duk­tach i grupach produktów, jak skuteczni są przed­sta­wi­ciele handlowcy.
Może współ­pra­co­wać z dowolnym systemem zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem na przykład z systemem ERP humansoft HermesSQL.
Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl
Aplikacje analityczne

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami