W obecnych czasach obser­wo­wany jest stały wzrost znaczenia infor­ma­cji, zarówno w życiu codzien­nym, jak też zawodowym. Ilość infor­ma­cji prze­cho­wy­wana w bazach danych stale rośnie. Dane, które są oglądane w apli­ka­cjach często są liczone już nie w setkach czy tysiącach pozycji, ale setkach tysięcy, a nawet milionach. Strategiczne znaczenie dla wielu firm i orga­ni­za­cji ma szybkie dotarcie do klu­czo­wych infor­ma­cji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby w tym zakresie jest szybki rozwój tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych wspo­ma­ga­ją­cych analizę danych.

Platforma ana­li­tyczna QlikView dostarcza prywatnym i publicz­nym placówkom medycznym wiedzę na podstawie, której mogą podjąć działania w celu poprawy jakości i bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, a także obniżenia kosztów działalności.

W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych rozwiązań Business Intelligence, QlikView może zostać wdrożony w zaledwie kilka tygodni, a użyt­kow­nicy uczą się jego obsługi w kilka minut. Dane mogą być ana­li­zo­wane w sposób dyna­miczny, bez względu na ich wielkość. Ponad 250 placówek medycz­nych na całym świecie zde­cy­do­wało się na wdrożenie QlikView.

Wideo: Business Discovery Manifesto in Action - Doctors and Kids

Aplikacja QlikView analizuje dane medyczne

Kadra kie­row­ni­cza, lekarze i pra­cow­nicy admi­ni­stra­cyjni placówek medycz­nych mogą korzystać z ela­stycz­no­ści i łatwości obsługi aplikacji
QlikView w celu poprawy efek­tyw­no­ści działania:

Finansów - pla­no­wa­nie i analiza budżetu, pro­gno­zo­wa­nie, moni­to­ro­wa­nie kosztów i przychodów,
Księgowości - zarzą­dza­nie umowami i płat­no­ściami, wspo­ma­ga­nie audytów, wykry­wa­nie nadużyć finan­so­wych, raportowanie,
Gospodarki maga­zy­no­wej- zarzą­dza­nie dostęp­nymi zapasami, pla­no­wa­nie dostaw, inwen­ta­ry­za­cja i logistyka,
Administracji - pla­no­wa­nie dyżurów, roz­miesz­cze­nia pacjentów, zarzą­dza­nie dostępnym sprzętem,
Gabinetów lekar­skich - analiza stanu, diagnoza i leczenie pacjenta, analiza kliniczna, pro­fi­lak­tyka, kartoteka pacjenta,
Radców Prawnych - wspo­ma­ga­nie dla pil­no­wa­nia zgodności działań z obo­wią­zu­ją­cymi normami i prze­pi­sami, dbanie o zgodność doku­men­ta­cji
medycznej.

Platforma ana­li­tyczna QlikView tworzy firmach i insty­tu­cjach bazy wiedzy, które szybko dostar­czają infor­ma­cje, właściwym osobom, we
właściwym czasie. QlikView zwiększa efek­tyw­ność pracy tysięcy pra­cow­ni­ków placówek medycz­nych i analizuje miliardy rekordów danych na
żądanie.

Kiedy dane zostają zaim­por­to­wane do QlikView i następnie zostaje z nich zbudowany model danych, okazuje się, że zakres raportów i
zestawień jakie pra­cow­nicy mogą reali­zo­wać używając aplikacji wyko­na­nych w QlikView jest nie­ogra­ni­czony. Znikają bariery ilości możliwych do
wyge­ne­ro­wa­nia zestawień i raportów, a czas ich wyko­ny­wa­nia często skraca się z kil­ku­na­stu, kil­ku­dzie­się­ciu minut do kil­ku­na­stu, kilku sekund, a
nawet ułamków sekund. Asocjacyjna baza In-Memory QlikView wczytuje bowiem wszystkie dane do pamięci RAM, gdzie wyko­ny­wane są prze­li­
cze­nia z wydaj­no­ścią nawet do kilkuset milionów rekordów na sekundę. Analizy w QlikView prze­li­czane są zatem w czasie rze­czy­wi­stym dając
natych­mia­stowe odpo­wie­dzi na zapytania i nie ogra­ni­cza­jąc użyt­kow­ni­ków w eks­plo­ra­cji danych.

Platforma ana­li­tyczna QlikView sprawdzi się w każdej firmie i orga­ni­za­cji. Będzie dobrym roz­wią­za­niem dla tych, którzy potrze­bują mieć szybki
dostęp do bieżącej infor­ma­cji o wynikach i trendach sprzedaży, jak również dla osób zaj­mu­ją­cych się pla­no­wa­niem, spra­woz­daw­czo­ścią i ana­li­
zo­wa­niem wyników finan­so­wych. W dzi­siej­szych czasach bowiem kluczowa jest szybkość dotarcia do infor­ma­cji oraz zdolność jej efek­tyw­nego
wyko­rzy­sta­nia w uspraw­nia­niu procesów biz­ne­so­wych oraz reali­za­cji celów stra­te­gicz­nych organizacji.

Poniżej przed­sta­wiamy aplikację The Hospital Activity, która wspomaga dzia­łal­ność jednej z placówek zdrowia w Wielkiej Brytanii. Aplikacja The
Hospital Activity pozwala pra­cow­ni­kom sprawnie prze­glą­dać i ana­li­zo­wać wszelkie dostępne dane medyczne (czasy ocze­ki­wa­nia pacjentów,
długości ich pobytu w placówce, na zabiegach, itd. ) na wiele różnych sposobów. Wszystkie analizy można filtrować prawie bez ogra­ni­czeń
według różnych kryteriów: w tym grupy wiekowej, typu pacjenta, zasobów opieki zdro­wot­nej, itp.

Demo aplikacji The Hospital Activity - kliknij w poniższy obrazek:
Humansoft Sp.z o. o. l ul. Grabowa 15 l 26-600 Radom l Telefon: (48) 360-89-58 l (48) 360-89-09 wew. 13 l Adres e-mail: biuro@humansoft.pl


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Zamknij
Skontaktuj się z nami